121 Series

自行式121装载机系列提供2种型号,用于装载和卸载高达30吨(66,000磅)甚至36吨(79,350磅)的集装箱和托盘,用于高级版本。 121和121-S可以对接254厘米(100英寸)和356厘米(140英寸)的门,并与大多数货机的下翼和主甲板兼容。 • 下舱: 747, 757, 767, 777, DC-10, MD-11, L-1011, A300, A310, A330, A340, A350 • 上舱: 707, 727, 737, 747, 757, 767, A300, A310, A320, A330, A340, DC-8, DC-9, DC-10, MD-11, MD-80, L1011