TXL-838 Series

TXL-838装载机系列提供4种型号,用于装载和卸载高达7,6吨(16,700磅)的集装箱和托盘。 TXL-838提供标准(TXL-838-STD)或宽版(TXL-838-WID,TXL-838-UNI,TXL-838-SUP),可连接178cm(70“),254cm(100) “)或356厘米(140英寸)门用于宽版本,从B707到A320的飞机范围。 TXL-838有柴油版和ReGen(电动)两种版本。 •下叶:707,727,737,747,757,767,777,787,DC-9,DC-10,MD-11,MD-80,L-1011,A300,A310,A320,A330,A340, A350,A380,IL76 •主甲板:707,727,737,747 *,757 *,757 *,787 *,A300 *,A310 *,A320,A330 *,A340 *,A380 *,BAE-146,DC-8,DC-9 ,DC-10 *,MD-11 *,MD-80,L-1011 * *与TXL-838-UNI和TXL-838-SUP的兼容性